keeslide

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาววรัชญา อุดมมา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย มอบมายให้ นายจิรวัฒน์ เชื้อตานาม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อยเข้าร่วมแข่งขันกีฬาหน่วยงานราชการ เกมส์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 โดยมีหน่วยงานราชการเข้าร่วมแข่งขัน 8 หน่วยงานด้วยกันคือ อบต.กุดลาด, อบต.กระโสบ, อบต.ไร่น้อย, โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย, สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี, สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุบลราชธานี, และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี โดยการแข่งขันกีฬามี 2 ชนิดกีฬาคือ ฟุตบอล 6 คนและวอลเลย์บอล หญิง โดยในการจัดครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำกุดลาดได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ราชันย์ อะคาเดมี่ จังหวัดอุบลราชธานี …
/ กิจกรรม
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเวียนเทียน ณ วัดบ้านยางเทิง ตำบลไร่น้อย เนื่องในวันมาฆบูชาที่จะมาถึง คือวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งเป็นวันสำคัญในพุทธศาสนา คือวันที่มีการประชุมสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพุทธศาสนา ที่เรียกว่า “จาตุรงคสันนิบาต” และเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปฎิโมกข์แก่พระสงฆ์สาวกเป็นครั้งแรก ณ เวฬุวันวิหาร กรุงราชคฤห์ เพื่อให้พระสงฆ์นำไปประพฤติปฏิบัติ พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป โดยมีเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย คณะครู นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน วัดบ้านยางเทิง เข้าร่วมเวียนเทียนอย่างพร้อมเพรียง
/ กิจกรรม

slidekee3

1

 

2

กำลังดู 3 กระทู้ - 1 ผ่านทาง 3 (ของทั้งหมด 3)
กำลังดู 3 กระทู้ - 1 ผ่านทาง 3 (ของทั้งหมด 3)

3