keeslide

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเวียนเทียน ณ วัดบ้านยางเทิง ตำบลไร่น้อย เนื่องในวันมาฆบูชาที่จะมาถึง คือวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งเป็นวันสำคัญในพุทธศาสนา คือวันที่มีการประชุมสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพุทธศาสนา ที่เรียกว่า “จาตุรงคสันนิบาต” และเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปฎิโมกข์แก่พระสงฆ์สาวกเป็นครั้งแรก ณ เวฬุวันวิหาร กรุงราชคฤห์ เพื่อให้พระสงฆ์นำไปประพฤติปฏิบัติ พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป โดยมีเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย คณะครู นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน วัดบ้านยางเทิง เข้าร่วมเวียนเทียนอย่างพร้อมเพรียง
/ กิจกรรม

slidekee3

1

ดาวน์โหลดเอกสาร : คส ...
อ่านเพิ่มเติม

 

2

กำลังดู 9 กระทู้ - 1 ผ่านทาง 9 (ของทั้งหมด 9)
กำลังดู 9 กระทู้ - 1 ผ่านทาง 9 (ของทั้งหมด 9)

3