รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำงวดปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติวันัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 72

0
32

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้