ประกาศราคากลาง 9 โครงการ

0
169

ประกาศราคากลาง 9 โครงการ

– ก่อสร้างถนนดิน สายบ้านนายสังวร สิทธิจินดา

ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนาเมืองถึงบ้านตำแย ม.1

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมเจาะบาดาล สายคุ้มเหนือ

– ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ภายในหมู่บ้าน ม.3

– วางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยตอแหล บ้านปลาดุกใต้ ม.10

วางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยนิคมพัฒนา 1 บ้านนิคม

– วางท่อระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน ม.18

– วางท่อระบายน้ำ คสล.สายทางไปอิงนภา บ้านนาเมือง

– วางท่อระบายน้ำ คสล.สายบ้านผู้ใหญ่บ้าน บ้านนาเมือง