อบต.ไร่น้อย ร่วมส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา

0
253

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 นายแสงทอง  สร้อยสนธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย   ร่วมส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา   ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา……

ด้วยในวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 จะเป็นวันวิสาขบูชา อันเป็นวันที่มีความสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา  และวันสำคัญสากลของโลก  ซึ่งเป็นวันประสูติ  ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า  กองการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ครู และเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางเทิง  ได้ร่วมเวียนเทียนเป็นกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และร่วมกันปฏิบัติตน  ตามแบบอย่างที่ดีงามของพระพุทธศาสนา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ด้วยการให้ทาน รักษาศีล ฟังธรรม และเจริญจิตภาวนา