การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ประจำปี 2561

0
410

ภาษี อบต.ไร่น้อย

การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ประจำปี 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีประจำปี 2561 ให้ทราบโดยทั่วกัน  ท่านสามารถยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือน, ภาษีป้าย, ภาษีบำรุงท้องที่ และ ค่าธรรมเนียม ณ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  จึงขอให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีดังกล่าวไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2561 ภายในกำหนดเวลา ดังนี้

 ภาษีบำรุงท้องที่ หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน ตามราคาปานกลางที่ดินและตามบัญชีอัตราภาษีบำรุงท้องที่ โดยที่ดินในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  ลดหย่อนได้ไม่เกิน  1 ไร่ ชำระภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่ วันที่  3 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2561

หลักฐานที่ใช้ประกอบการชำระภาษี

– ยื่นแบบแสดงรายการ (ภ.บ.ท.5) (ท่อนที่มอบให้เจ้าของที่ดิน) หรือ

– ใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่ครั้งล่าสุด

– สำเนาโฉนดที่ดิน

– หนังสือมอบอำนาจ (กรณียื่นแบบแสดงรายการแทนผู้ชำระภาษี)

อัตราโทษและค่าปรับ/เงินเพิ่ม

– เจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน ไม่ชำระภาษีภายในเวลาที่กำหนด ให้เสียเงินเพิ่ม ร้อยละ 24 ต่อปี ของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่

หมายเหตุ: ผู้ที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหม่หรือมีเนื้อที่ดินเปลี่ยนแปลง ให้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหม่หรือมีเนื้อที่เปลี่ยนแปลง

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น กับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น

ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี (ภ.ร.ด.2) ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561 และชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

หลักฐานที่ใช้ประกอบการชำระภาษี

– ใบเสร็จรับเงินภาษีโรงเรือนและที่ดินครั้งล่าสุด หรือ

– ใบแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8) ครั้งล่าสุด

– สำเนาโฉนดที่ดิน, สัญญาซื้อขายฉบับที่จดทะเบียนกับสำนักงานที่ดิน

– สำเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร

– หนังสือมอบอำนาจ (กรณียื่นแบบแสดงรายการแทนผู้ชำระภาษี)

อัตราโทษและค่าปรับ/เงินเพิ่ม

– ผู้ใดละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการ มีความผิดโทษปรับไม่เกิน 200 บาท และเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ไม่เกิน 10 ปี

– ผู้ใดยื่นแบบแสดงรายการไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่สมบูรณ์ มีความผิดต้องระวางโทษไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี

– ถ้าชำระภาษีเกินที่กำหนด 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน ให้เสียเงินเพิ่ม ดังนี้

  1. ค้างชำระไม่เกิน 1 เดือน เสียเงินเพิ่มร้อยละ 2.5
  2. ค้างชำระเกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน เสียเงินเพิ่มร้อยละ 5
  3. ค้างชำระเกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน เสียเงินเพิ่มร้อยละ 7.5
  4. ค้างชำระเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10
  5. ถ้าไม่ชำระภาษีภายใน 4 เดือน ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ยึดอายัด หรือขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างชำระค่าภาษี เพื่อนำเงินมาเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายโดยมิต้องขอให้ศาลสั่ง หรือออกหมายยึด

ภาษีป้าย หมายถึง ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอื่น เพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่น เพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น

ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี (ภ.ป.1) ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 ถึง 30 มีนาคม 2561 และชำระภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

 หลักฐานที่ใช้

– ใบเสร็จรับเงินภาษีป้ายครั้งล่าสุด

– ภาพถ่ายพร้อมขนาด กว้างxยาว ที่ต้องเสียภาษีป้าย

– หนังสือมอบอำนาจ (กรณียื่นแบบแสดงรายการแทนผู้ชำระภาษี)

อัตราโทษและค่าปรับ/เงินเพิ่ม

– ผู้ใดไม่ยื่นแบบแสดงรายการภายในเวลาที่กำหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของจำนวนเงินภาษีที่ต้องชำระ

– ผู้ใดยื่นแบบแสดงรายการไม่ถูกต้อง ทำให้จำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีน้อยลง ต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของจำนวนเงินภาษีที่ต้องชำระ

– ผู้ใดไม่ชำระภาษีภายในเวลาที่กำหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือนของจำนวนเงินภาษีที่ต้องชำระ

– ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่  5,000 – 50,000 บาท

 หมายเหตุ: ป้ายที่ติดตั้งใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขป้ายเดิม ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขป้าย

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ฯ

ระยะเวลา ท่านสามารถยื่นได้ทุกวันทำการ

ใบอนุญาตที่ต้องแจ้งยื่นคำร้องขอต่อใบอนุญาตฯ และชำระค่าธรรมเนียม ได้แก่

– ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

– ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร

– ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

– ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

โดยให้ผู้ประกอบการมายื่นคำร้องขอต่อใบอนุญาตฯ และชำระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ

  หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นคำร้องขอต่อใบอนุญาตฯ

– ใบอนุญาตเดิม

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ขอต่อใบอนุญาต

– สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ขอต่อใบอนุญาต

– ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอย

– ใบรับรองแพทย์ ของผู้ขอต่อใบอนุญาต, ผู้ช่วยจำหน่าย, และผู้ปรับปรุงอาหาร (กรณีใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร, และใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ)

– รูปถ่าย หน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1*1 นิ้ว ของผู้ขอต่อใบอนุญาต และผู้ช่วยจำหน่าย จำนวนคนละ 2 รูป (กรณีใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือสาธารณะ)

– หลักฐานอื่นฯ ที่เกี่ยวข้อง (เช่น หนังสือมอบอำนาจ สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็นต้น)

อัตราโทษและค่าปรับ/เงินเพิ่ม

– ผู้ประกอบการใดไม่ยื่นคำร้องขอต่อใบอนุญาตฯ และชำระค่าธรรมเนียมตามกำหนด ให้เสียค่าปรับเพิ่มร้อยละ 20 ของจำนวนค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระ

หมายเหตุ : ผู้ประกอบการรายใหม่ ที่ต้องการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ, จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร, จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ และจัดตั้งตลาด ในท้องที่เขตตำบลไร่น้อย ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน