คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย ที่ 617/2561 เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบลพ้นจากการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

0
501

39554