ประกาศหมู่บ้าน 9 โครงการ

0
92

โครงการที่ 1 ขยายเขตสายทางไปวัดป่าดงดูม ม.7 ดาวน์โหลดที่นี่

โครงการที่ 2 ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน ม.9 ดาวน์โหลดที่นี่

โครงการที่ 3 คสล.ซ่อมแซมระบบประปาหมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดที่นี่

โครงการที่ 4 ซ่อมแซมระบบประปา ม.8  ดาวน์โหลดที่นี่

โครงการที่ 5 ซ่อมแซมระบบประปาหมู่ที่ 12 ดาวน์โหลดที่นี่

โครงการที่ 6 ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ม.9 ดาวน์โหลดที่นี่

โครงการที่ 7 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำระบบประปาหมู่บ้าน ม.10 ดาวน์โหลดที่นี่

โครงการที่ 8 ติดตั้งปั้ม น้ำส่งประปา ม.10 ดาวน์โหลดที่นี่

โครงการที่ 9 บ่อพักน้ำระบบประปาหมู่บ้าน ม.10 ดาวน์โหลดที่นี่