ราคากลาง จำนวน 25 โครงการ

0
95

คสล.สายบ้านนายประยูร ม.11

คสล.สายบ้านพ่อใหญ่อิฐ ม.2 บ้านนาเมือง

กลาง คสล.สายภายในหมุ่บ้าน ม.11

คสล.สายหน้าวัดบ้านตำแย ม.1 บ้านตำแย

กลาง คสล.สายหมู่ที่ 4 เชื่อม 13

ราคากลาง จากแยกบ้านผู้ใหญ่บ้านถึงบ้านนายนา ม.5

ซ่อมแซมถนน คสล.ซอยร่วมใจ 2 ม.16

กลาง ซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ม.2

กลาง ซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 11

กลาง ซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ม.19

กลาง ซ่อมแซมถนนดินลงหินลูกรัง ม.3

กลาง ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.11

กลาง ซ่อมแซมห้องน้ำ ม.5

กลาง ซอยราชพัสดุ 1 ม.17

กลาง ถนนดินลูกรังระหว่างหมู่ที่ 5 บ้านย่างเทิง

กลาง ซ่อมแซมถนน คสล.บ้านนายสุรินทร์ ม.10

คสล.ซอยราชพัสดุ 15 ชาวงลีลาวดี ม.17

กลาง ถนนลูกรัง ม.6 บ้านบาก

กลาง คสล.สายหน้าบ้านเรือตรีจำลอง ม.11

กลาง คสล.ภายในหมู่บ้าน ม.18

กลาง คสล.สายภายในหมุ่บ้าน ม.3

กลาง ซอยร่มเย็น 3 ม.12

กลาง สายภายในหมู่บ้าน ม.8

ก่อสร้างถนน ม.12

คสล.สายโรงเรียนบ้านบาก ม.6 บ้านบาก