แจ้งให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อยอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2562

0
162

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย
เรื่อง..แจ้งให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อยอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2562 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

60196_เอกสาร 2-3 ภาพนิ่ง2