แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้ายประจำปี พ.ศ. 2562

0
138

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย
….เรื่องแจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้ายประจำปี พ.ศ. 2562

60196_เอกสาร 2-2 ภาษี 62