ขอเชิญประชาชน ตำบลไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ 2561

0
104

แบบสอบ

คลิกเพื่อกรอกแบบสอบถาม  https://itas.nacc.go.th/go/eit/kjbqnw