วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเวียนเทียน ณ วัดบ้านยางเทิง ตำบลไร่น้อย เนื่องในวันมาฆบูชาที่จะมาถึง คือวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งเป็นวันสำคัญในพุทธศาสนา คือวันที่มีการประชุมสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพุทธศาสนา ที่เรียกว่า “จาตุรงคสันนิบาต” และเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปฎิโมกข์แก่พระสงฆ์สาวกเป็นครั้งแรก ณ เวฬุวันวิหาร กรุงราชคฤห์ เพื่อให้พระสงฆ์นำไปประพฤติปฏิบัติ พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป โดยมีเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย คณะครู นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน วัดบ้านยางเทิง เข้าร่วมเวียนเทียนอย่างพร้อมเพรียง

0
354

IMG_8794 IMG_8795 IMG_8796 IMG_8797 IMG_8803 IMG_8805 IMG_8808 IMG_8810 IMG_8769 IMG_8770 IMG_8771_2 IMG_8772 IMG_8774 IMG_8776 IMG_8777 IMG_8784 IMG_8785 IMG_8791_2

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้