ประกาศ ก.อบต.จังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์ฯ การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งเเละประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ

0
109

ประกาศ ก.อบต.จังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์ฯ การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งเเละประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ