ประกาศผลผู้ชนะหรือได้รับการคัดเลือกที่จะที่ต้องประกาศลงระบบสสารสนเทศของหน่วยงาน (website อบต.)

0
83

ประกาศผลผู้ชนะหรือได้รับการคัดเลือกที่จะที่ต้องประกาศลงระบบสสารสนเทศของหน่วยงาน (website อบต.)