โครงการเด็กเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562

0
72

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 นางสาววรัชญา อุดมมา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย เป็นประธานในพิธีเปิด และนายรณิช สกุลชินกลาง ผู้อำนวยการกองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย เป็นผู้กล่าวรายงาน โครงการเด็กเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย ได้รับเกียรติจากตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 จังหวัดอุบลราชธานี นายอิทธิพล ทองแดง รองเลขาธิการสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยและเยาวชนกลุ่ม Gen-Z จังหวัดอุบลราชธานี เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้

#งานประชาสัมพันธ์ / #องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย

IMG_9003 IMG_9026 IMG_9035 IMG_9075 IMG_9084 IMG_9115 IMG_9133 IMG_9150 IMG_9151 IMG_9172 IMG_9200 IMG_9215 IMG_8946 IMG_8954 IMG_8957 IMG_8968 IMG_8974 IMG_8994 IMG_8999 IMG_9001