นายสมชาย หงส์รัมย์ ท้องถิ่นอำเภอเมืองอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ในสังกัด อบต.ไร่น้อย

0
32

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. นายสมชาย หงส์รัมย์ ท้องถิ่นอำเภอเมืองอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ในสังกัด อบต.ไร่น้อย ทั้ง 4 ศูนย์ ซึ่งได้รับทราบปัญหาและหาวิธีแก้ไขให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน เพื่อพัฒนาด้านการเรียนการสอนให้ดีและ มีคุณภาพ ยิ่งขึ้นไป