อบต.ไร่น้อย จัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

0
157

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 9.00 น นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงาน โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และได้ให้โอวาทในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยนางสาววรัชญา อุดมมา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ และได้รับเกียรติวิทยากรจาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 5 จังหวัดอุบลราชธานี (สตง.) และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดอุบลราชธานี (กกต.) บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

Captcha loading...