โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย

0
204

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 9.00 น นางสาววรัชญา อุดมมา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย มอบหมายให้ นายจิรวัฒน์ เชื้อตานาม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อยเป็นประธานเปิด โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตำแย โดยมีนายวรสิทธิ์ ขนทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางลุ่ม /ดงแสนสุข/ตำแย/ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาล ๕๐ พรรษาฯ /ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้จัดทำ “โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2562” ขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้