โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ประจำปี 2562

0
424

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น นางสาววรัชญา อุดมมา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย มอบหมายให้ นายจิรวัฒน์ เชื้อตานาม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อยเป็นประธานเปิด โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำแย ซึ่งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางลุ่ม /ดงแสนสุข/ตำแย/ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาล ๕๐ พรรษาฯ /ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้จัดทำ “โครงการอบรมหมอ หมู่บ้านในพระราชประสงค์ ประจำปี 2562 ” ขึ้น เพื่อให้แกนนำด้านสุขภาพมีความรู้เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง และมีความรู้เกี่ยวกับการรักษาโรคอย่างง่ายได้

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้