ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและพนักงานจ้าง

0
95