เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาววรัชญา อุดมมา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย เป็นประธานเปิดงาน โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

0
272

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาววรัชญา อุดมมา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย เป็นประธานเปิดงาน โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ภายใต้ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ได้อย่างถูกต้อง ลดความผิดพลาดในการดำเนินการตามขั้นตอนตามระเบียบ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและความโปร่งใส

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้