ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ English for kids สำหรับเด็กประถมวัยทั้ง 4 แห่ง

0
21

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้กำหนดจัดทำโครงการ English for kids สำหรับเด็กปฐมวัยทั้ง 4 แห่งขึ้นเพื่อให้ความรู้และส่งเสริมให้เด็กเล็ก ได้ฝึกทักษะ เพิ่มทักษะด้านการฟัง การพูด และการท่องจำเป็นพื้นฐานในการเรียนปฐมวัยทั้ง 4 แห่งขึ้น ในระหว่างวันที่  22 – 24 และ26 มีนาคม  2564  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ให้เด็กได้กล้ามพูด กล้าแสดงออก และให้เป็นพื้นฐานในการเรียนในระดับชั้นอนุบาล และประถมศึกษาและในระดับสูงขึ้นไป

                    ในการนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว  ในวันที่  22-24 และ 26  มีนาคม  2564  เวลา 08.45 น.   ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 แห่ง  รายละเอียดตามกำหนดการที่ส่งมาพร้อมนี้

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้