โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเองกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตําบลไร่น้อย

0
367

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)     และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเองกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตําบลไร่น้อย การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย ผู้นำหมู่บ้าน และผู้นำชุมชน อาสาสมัครในพื้นที่ กลุ่มสตรี จิตอาสา และประชาชนที่สนใจในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง” แก่บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย ผู้นำหมู่บ้าน และผู้นำชุมชน อาสาสมัครในพื้นที่ กลุ่มสตรี จิตอาสา และประชาชนที่สนใจ เพื่อสร้างทีมวิทยากร หรือทีมครู ก.
  2. เพื่อให้มีทีมวิทยากร หรือทีมครู ก. เผยแพร่การจัดทำหน้ากากอนามัยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย
  3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนสามารถป้องกันโรคระบาดด้วยตนเอง
  4. เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของราชการให้แก่ประชาชน ในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
  5. เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
  6. เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมใจของชุมชนในการแก้ไขปัญหาและควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้