โครงการ “ไร่น้อยสะอาด บ้านน่าอยู่ ถนนน่ามอง” ประจำปีงบประมาณ 2563 (ภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะตามหลัก 3 Rs ขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย)

0
528

โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย ได้ร่วมกับทุกภาคส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย และร่วมกับ รพ.สต.ยางลุ่ม, รพ.สต.ดงแสนสุข, รพ.สต.ตำแย, ศูนย์สุขภาพฯ 50 พรรษาฯ, วัด และโรงเรียนในเขตตำบลไร่น้อย โดยกำหนดจัดกิจกรรมในระหว่างเดือน กรกฎาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความตระหนักและร่วมมือกันรักษาความสะอาดในบ้านเรือน/ชุมชนของตนเอง
  2. เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในหมู่บ้านให้สะอาดถูกสุขลักษณะ
  3. เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย และกำจัดลูกน้ำยุงลายในโรงเรียน ชุมชน และวัด
  4. เพื่อให้ทุกภาคส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และประชาสชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง
  5. เพื่อออกให้บริการแก่ประชาชนนอกสถานที่ในการรับบริการด้านต่าง ๆ 

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้