องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย ประชุมขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล (ศชต.)

0
264
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นางจิตรา บุญล้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย มอบหมายให้นายกำจัด หลักรัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย และผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นางสาววรัชญา อุดมมา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นายจิรวัฒน์ เชื้อตานาม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นางศินีนาถ โสดา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และคณะทำงานกองสวัสดิการสังคม เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล (ศชต.) โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย ทั้งนี้ เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและบริการสวัสดิการแก่คนทุกช่วงวัย อีกทั้งยังเพื่อเป็นการบูรณาการ การบริการสวัสดิการ ณ จุดเดียว (One Stop Service) แก่พี่น้องประชาชนตำบลไร่น้อย

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้