องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย จัดประชุมพนักงาน เพื่อมอบนโยบายด้านคุณธรรมและความโปร่งใส และการปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

0
103

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 นางจิตรา บุญล้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย ได้จัดประชุมพนักงาน เพื่อมอบนโยบายด้านคุณธรรมและความโปร่งใส และการปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย โดยมุ่งเน้นให้คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานในองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย ประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้อง มีความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถนำนโยบายต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติได้ อาทิ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส การประเมินความเสี่ยงการทุจริต และปรับปรุงทบทวนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ตลอดจนการนำมาตรการภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย ไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตภายในองค์กร อีกทั้ง ยังได้มอบมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ การทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อให้การบริการประชาชนในตำบลไร่น้อยมีประสิทธภาพอย่างสูงสุดต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้