โครงการประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

0
420

เมื่อวันที่ 9 – 24 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย โดยนางจิตรา บุญล้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ดำเนินการจัดโครงการประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ภายในเขตพื้นที่ตำบลไร่น้อย เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชน และแนวทางการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้าน จำนวน 19 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านตำแย บ้านนาเมือง บ้านปลาดุก บ้านยางลุ่ม บ้านยางเทิง บ้านบาก บ้านนาเยีย บ้านไร่น้อย บ้านคำพ่อปลา บ้านนามึน บ้านพุทธนิคม บ้านโนนหงษ์ทอง บ้านทุ่งสำราญ บ้านทุ่งสว่าง บ้านดงแสนสุข บ้านปลาดุกใต้ บ้านแคนคำ บ้านนิคมพัฒนา และบ้านปลาดุกทอง โดยผ่านการใช้แผนพัฒนาหมู่บ้านเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตลอดจนบูรณาการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับ อันนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ และเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาตำบลไร่น้อยต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้