เปิดเผยราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 6 นางรพิพรรณ หมู่ที่ 3 บ้านปลาดุก ตำบลไร่น้อย 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยตอแหล หมู่ที่ 16 บ้านปลาดุกใต้ ตำบลไร่น้อย

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายทองดี  ผลพันธ์ หมู่ที่ 14 บ้านทุ่งสว่าง ตำบลไร่น้อย

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายประมวล  ยืนยง หมู่ที่ 3 บ้านปลาดุก ตำบลไร่น้อย

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านอรทัย  นาจาน หมู่ที่ 16 บ้านปลาดุกใต้ ตำบลไร่น้อย

โครงก่อสร้างถนน คสล. ซอยปะปา (คุ้มเหนือ) หมู่ที่ 14 บ้านทุ่งสว่าง ตำบลไร่น้อย

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ชอยบ้านนายประพิศ  พันเสถียร หมู่ที่ 16 บ้านปลาดุกใต้ ตำบลไร่น้อย

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแม่ใหญ่ทอง จำปาสด หมู่ที่ 12 บ้านโนนหงษ์ทอง ตำบลไร่น้อย

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแม่ใหญ่นารี จมูมณี หมู่ที่ 12 บ้านโนนหงษ์ทอง  ตำบลไร่น้อย

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยโรงกาแฟเก่า หมู่ที่ 14 บ้านทุ่งสว่าง ตำบลไร่น้อย

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสินใจ หมู่ที่ 13  บ้านทุ่งสำราญ ตำบลไร่น้อย

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่7 บ้านนาเยีย  ตำบลไร่น้อย

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านคำพ่อปลา ตำบลไร่น้อย

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านยางลุ่มเชื่อมต่อบ้านทุ่งสำราญ หมู่ที่ 4 บ้านยางลุ่ม ตำบลไร่น้อย

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางประไพร ปุญญา หมู่ที่ 14 บ้านทุ่งสว่าง ตำบลไร่น้อย

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายภายในซอย ผ.ช.สมใจ สวัสดี หมู่ที่ 18 บ้านนิคมพัฒนา ตำบลไร่น้อย

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายภายในซอย ร.ต.ท.พิศ เหล่าศรี หมู่ที่ 18 บ้านนิคมพัฒนา ตำบลไร่น้อย

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน  ร.ต.อ.ชาติตะการ หมูที่16 บ้านปลาดุกใต้ ตำบลไร่น้อย

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางสมบัติ โพธิ์ทา  หมู่ที่ 14 บ้านทุ่งสว่าง ตำบลไร่น้อย

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ร.ต.ต. วิชัย ศรีสมุทร  หมู่ที่12 บ้านโนนหงษ์ทอง ตำบลไร่น้อย

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้าน ร.ต.ท.วสันต์ หงษ์อินทร์ หมู่ที่ 11 บ้านพุทธนิคม

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางไปวัดป่าดงตูม หมู่ที่7 บ้านนาเยีย ตำบลไร่น้อย

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางแจ่มจันทร์ ทองบ่อ หมู่ที่11 บ้านพุทธนิคม ตำบลไร่น้อย

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางประกา ชนิวงศ์  หมู่ที่3 บ้านปลาดุก ตำบลไร่น้อย

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสนิท จันทรวงศ์ หมู่ที่16 บ้านปลาดุกใต้ ตำบลไร่น้อย

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายเฉลิม น้อยวงศ์ หมู่ที่5 บ้านยางเทิง ตำบลไร่น้อย

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายประจักษ์ ทองดา หมู่ที่5 บ้านยางเทิง ตำบลไร่น้อย

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่7 บ้านนาเยีย ตำบลไร่น้อย

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน อ.วรณัน ดาหลา หมู่ที่16 บ้านปลาดุกใต้