ข้อมูลทั่วไป

 เขตการปกครอง

ตำบลไร่น้อย แบ่งเขตการปกครองทั้งหมด  19   หมู่บ้าน  ได้แก่

แผนที่ ไร่น้อย

แผนที่ อบต.ไร่น้อย (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

1525851113039

    ประชากร

จำนวนประชากรและความหนาแน่นประชากร  จากข้อมูลของสำนักทะเบียนราษฎร์ของสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559  พบว่า ประชากรในตำบลไร่น้อยมีจำนวนทั้งสิ้น 24,445   คน จำแนกเป็นชาย 12,268 คน หญิง 12,177 คน  และมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 10,362 ครัวเรือน

การสาธารณสุข

ตำบลไร่น้อย  มีโรงพยาบาลจำนวน 1 แห่ง  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่ง และศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  จำนวน  19  แห่ง  ดังนี้

 

โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

ตั้งอยู่เลขที่ 300 หมู่ที่ 3 บ้านปลาดุก ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี เป็นโรงพยาบาลขนาด 174 เตียง ให้บริการสุขภาพพระสงฆ์ และประชาชนทั่วไป โดยมีพื้นที่รับผิดชอบ ภายในเครือข่าย ได้แก่พื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีรอบนอกยกเว้นเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยมี    นายแพทย์เศวต  ศรีศิริ เป็น ผอ.โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางลุ่ม

ตั้งอยู่ที่ บ้านยางลุ่ม หมู่ที่ 4  รับผิดชอบดูแล   ประชาชนหมู่ที่ 4 ,5,6,7,8,9,10,13 และ 14 โดยมี นายชัชชาย เพชรพิมพ์  นักวิชาการ  สาธารณสุขชำนาญการ เป็น ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางลุ่ม

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงแสนสุข

ตั้งอยู่ที่ หมู่ 15 บ้านดงแสนสุขรับผิดชอบดูแล   ประชาชน หมู่ที่ 11,12,15,18 โดยมี นางณัฐชา คำหล่อ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เป็น ผอ. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงแสนสุข

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำแย

ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านตำแย รับผิดชอบดูแลประชาชน   หมู่ที่ 1,2,17 โดยมี นายโอภาส  สุขใส นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เป็น ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำแย

  ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาล๕๐พรรษาฯ

ตั้งอยู่หมู่ที่ 16 บ้านปลาดุกใต้รับผิดชอบดูแลประชาชน หมู่ที่ 3,16,19 โดยมี นางอุทัยวรรณ  สมงาม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการเป็นหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาล ๕๐ พรรษาฯ

  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  19  แห่ง

เขตตำบลไร่น้อย  มีศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนในทุกหมู่บ้าน จำนวน 19 แห่ง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)  จำนวน 396 คน

ระบบบริการพื้นฐาน

การคมนาคมขนส่ง

ตำบลไร่น้อยมีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ คือ ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2050 ถนนอุบล-ตระการ เป็นเส้นทางหลัก เชื่อมระหว่างเทศบาลนครอุบลราชธานี  และอำเภอตระการพืชผล และ ยังมีทาง     คมนาคมที่เป็นถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลงหินลูกรัง เชื่อมระหว่างหมู่บ้านและตำบลอื่นๆ ซึ่งมีผิวจราจรไม่กว้าง  ดังมีรายละเอียด   ต่อไปนี้
การขนส่งในเขตตำบลไร่น้อย  การเดินทางของราษฎรโดยเส้นทางปกติที่นิยมใช้จาก หมู่บ้าน ยานพาหนะที่นิยมใช้ได้แก่ รถจักรยานยนต์, รถประจำทาง,รถยนต์ส่วนบุคคล ,รถจักรยานตามลำดับ

รถประจำทาง  ที่ประชาชนโดยสารจากหมู่บ้านถึงอำเภอเมืองอุบลราชธานี
มีดังนี้
– รถประจำทางสาย 8
– รถประจำทางสายอุบล-ตระการ
– รถประจำทางสายอุบล-มุกดาหาร
– รถประจำทางสายอุบล-เหล่าเสือโก้ก
– รถประจำทางสายอุบล-ดอนมดแดง

ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

การนับถือศาสนา

ประชาชนในตำบลไร่น้อย  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถาน 22 แห่ง  โดยแบ่งเขตการปกครองคณะสงฆ์ตำบลไร่น้อย เป็น 2 เขต  ได้แก่

ประเพณีและงานประจำปี

ประเพณีในท้องถิ่นได้แก่ประเพณีบุญผะเหวด  หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า บุญมหาชาติ เป็นประเพณีบุญตามฮีตสิบสอง ของชาวอีสาน จัดระหว่างเดือน ๓ เดือน ๔ ไปจนถึงกลางเดือน ๕ ถือเป็น  ประเพณีการบริจาคทานครั้งยิ่งใหญ่ สำหรับบุญมหาชาติและในงานนี้ก็จะมีการ เทศน์มหาชาติ ซึ่งถือว่าเป็นงานอันศักดิ์สิทธิ  ผู้ใดฟังเทศน์มหาชาติจบภายในวันเดียว และบำเพ็ญคุณงามความดีจะได้อานิสงส์ไปเกิดในภพหน้า
                 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
ภาษาถิ่นที่ใช้กันในเขตพื้นที่ คือภาษาอีสาน หรือภาษาลาว

สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก       

มะม่วงกวน (มะม่วงแผ่น) กลุ่มแม่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านไร่น้อย ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง  อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานีกระปุกออมสินไม้ไผ่ กลุ่มอาชีพหมู่ที่ 17 บ้านแคนคำ ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานี
ตะกร้าพลาสติก กลุ่มอาชีพหมู่ที่ 2 บ้านนาเมือง ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานี ขนมไทยโบราณ ทองม้วน ทองพับ หมู่ที่ 11 บ้านพุทธนิคม ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานี ฯลฯ