วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

  • เราจะเป็นองค์กรน่าอยู่คู่คุณธรรม  บริหารงานอย่างมืออาชีพแบบมีส่วนร่วมในการจัดการ  มีความสมานฉันท์  มีหลักประกันคุณภาพชีวิตที่ดี  ชุมชนมีความเข้มแข็งด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 

พันธกิจ

  • การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะ  โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
  • การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่่มีอย่างยั่งยืน
  • การส่งเสริมคุรภาพชีวิต ด้านการศึกษา  ด้านสุขภาพอนามัย  ด้านสวัสดิการและสังคม ด้านกีฬา
  • การอนุรักษ์ทรัยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • การพัฒนาระบบริหารจัดการภาครัฐให้มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
  • ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปสินค้าเกษตร
  • ส่งเสริมสนับสนุนให้มีความรู้การศึกษาในการพัฒนาประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  • ส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง