สัญลักษณ์

1123

สัญลักษณ์ (โลโก้) องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย

 ดอกบัว  หมายถึง สัญลักษณ์ของ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งหมายถึงความเจริญเติบโตขององค์กรที่มีการพัฒนาไปข้างหน้าอย่างพร้อมเพียงกันด้วยความสามัคคี

ข้อความองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย ตัวหนังสือสีขาวบนพื้นสีน้ำเงิน หมายถึง  องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อยอย่างชัดเจน เป็นองค์กรที่มีความบริสุทธิ์ โปร่งใส่ ตรวจสอบได้ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรทรงเป็นประมุข

รูปสิงห์ หมายถึง ต้นสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย คือ กระทรวงมหาดไทย

วงกลม หมายถึง ความเป็นหนึ่งเดียวขององค์กร