กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 8 พ.ศ.2553
https://docs.google.com/…/d/0B0QqZeoMeRdmRU90QzNfSTY5L…/edit

2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
http://www.nw-local.go.th/files/law/20081114111532mgofp.pdf

3. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2552
http://www.nw-local.go.th/files/law/20081114111955qjzow.pdf

4.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
http://www.nw-local.go.th/files/law/20081114112048ysvkg.pdf

5. พระราชบัญญํติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
http://www.nw-local.go.th/files/law/20081114111847wfief.pdf

6. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 2552
https://docs.google.com/…/d/0B0QqZeoMeRdmWEJuNTVObV9pM…/edit

7. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549
http://www.khaothapra.go.th/dnm_file/project/566_center.PDF

8. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
http://library2.parliament.go.th/library/content_law/30.pdf

9. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2548
http://web.krisdika.go.th/…/oth…/oth-0002-20-9999-update.pdf

10 .รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทศักราช 2560 ฉบับเต็ม
www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF