มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานท้องถิ่น

 • 1101 นักบริหารงานท้องถิ่น(ต้น-สูง)
 • 2101 นักบริหารงานนทั่วไป(ต้น-สูง)
 • 2102 นักบริหารงานการคลัง(ต้น-สูง)
 • 2103 นักบริหารงานช่าง(ต้น-สูง)
 • 2104 นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(ต้น-สูง)
 • 2105 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม(ต้น-สูง)
 • 2106 นักบริหารงานประปา(ต้น-สูง)
 • 2107 นักบริหารงานการศึกษา(ต้น-สูง)
 • 2108 นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล(ต้น-สูง)
 • 2109 นักบริหารงานการเกษตร(ต้น-สูง)
 • 3101 นักจัดการงานทั่วไป(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
 • 3102 นักทรัพยากรบุคคล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)_0
 • 3103 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 • 3104 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
 • 3105 นิติกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 • 3106 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 • 3201 นักวิชาการเงินและบัญชี(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 • 3202 นักวิชาการคลัง(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 • 3203 นักวิชาการจัดเก็บรายได้(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 • 3303 นักวิเทศสัมพันธ์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
 • 3401 นักวิชาการเกษตร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 • 3402 นักวิชาการประมง(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 • 3403 นักวิชาการสวนสาธารณะ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 • 3501 นักวิทยาศาสตร์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 • 3601 นักวิชาการสาธาณสุข(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 • 3602 พยาบาลวิชาชีพ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 • 3603 นักกายภาพบำบัด(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 • 3604 นักอาชีวบำบัด(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
 • 3605 แพทย์แผนไทย(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
 • 3606 นักวิชาการสุขาภิบาล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)3607 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 • 3608 นักโภชนาการ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 • 3609 นักเทคนิคการแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 • 3610 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 • 3611 นักรังสีการแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 • 3612 เภสัชกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 • 3613 ทันตแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 • 3614 นายสัตวแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 • 3615 นายแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 • 3701 วิศวกรโยธา
 • 3702 สถาปนิก
 • 3703 นักผังเมือง
 • 3704 วิศวกรเครื่องกล
 • 3705 วิศวกรไฟฟ้า.
 • 3706 วิศวกรสุขาภิบาล
 • 3707 นักจัดการงานช่าง
 • 3801 นักพัฒนาชุมชน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 • 3802 นักสังคมสงเคราะห์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 • 3803 นักวิชาการศึกษา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 • 3804 บรรณารักษ์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
 • 3805 นักวิชาการวัฒนธรรม(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 • 3806 นักสันทนาการ(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
 • 3807 นักพัฒนาการกีฬา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 • 3808 ภัณฑารักษ์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 • 3809 นักจัดการงานเทศกิจ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 • 3810 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
 • 4101 จพง.ธุรการ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
 • 4102 จพง.ทะเบียน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
 • 4103 จพง.เวชสถิติ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
 • 4201 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 • 4202 เจ้าพนักงานการคลัง
 • 4203 เจ้าพนักงานพัสดุ
 • 4204 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 • 4301 จพง.ประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
 • 4302 จพง.ส่งเสริมการท่องเที่ยว(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
 • 4401 จพง.การเกษตร(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
 • 4402 จพง.ประมง(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
 • 4403 จพง.สัตวบาล
 • 4404 จพง.สวนสาธารณะ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
 • 4501 จพง.วิทยาศาสตร์
 • 4601 จพง.สาธารณสุขชุมชน
 • 4602 พยาบาลเทคนิค
 • 4603 จพง.เวชกรรมฟื้นฟู
 • 4604 จพง.สุขาภิบาล(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
 • 4605 โภชนาการ4606 จพง.รังสีการแพทย์
 • 4607 จพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์
 • 4608 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
 • 4609 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
 • 4610 สัตวแพทย์
 • 4701 นายช่างโยธา
 • 4702 นายช่างเขียนแบบ
 • 4703 นายช่างสำรวจ
 • 4704 นายช่างผังเมือง
 • 4705 นายช่างเครื่องกล
 • 4706 นายช่างไฟฟ้า
 • 4707 เจ้าพนักงานประปา
 • 4708 นายช่างศิลป์
 • 4709 นายช่างภาพ
 • 4801 จพง.พัฒนาชุมชน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
 • 4802 จพง.ห้องสมุด(ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)
 • 4803 จพง.ศูนย์เยาวชน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
 • 4804 จพง.เทศกิจ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
 • 4805 จพง.ป้องกัน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)