การบริหารเงินงบประมาณ

แผนจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

  • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี

รายงานแสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ