การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

    ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

  1. โครงสร้างองค์กร
  2. ข้อมูลผู้บริหาร
  3. อำนาจหน้าที่
  4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  5. ข้อมูลการติดต่อ
  6. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  7. ข่าวประชาสัมพันธ์
  8. Q & A
  9. Social Network

   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

  10. แผนดำเนินงานประจำปี
  11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
  14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  17. E-Service

   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

  18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน
  20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  22. ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

  29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

   ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

  34. นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  38. การเสริมสร้างหลักวัฒนธรรมองค์กร
  39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

   ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

  42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
  43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน